logo

Zasady konkursu z okazji Dnia Dziecka 2012r.

Organizatorem konkursu emitowanego w serwisie www.zyraffa.pl jest firma Alsdesign, z siedzibą w Drawsku Pom. 78-500, Park Chopina wpisana do prowadzonej przez burmistrza miasta Drawsko Pom. ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4084, NIP: 727-134-53-41, zwana dalej Wydawcą.

Konkurs trwa od 24 maja do 3 czerwca 2012 r.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie) zarejestrowane w serwisie www.zyraffa.pl i mające dostęp do zadań konkursowych po zalogowaniu się do systemu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Wydawcy oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

Do konkursu przystępuje się poprzez rozwiązanie zadania konkursowego i przesłanie prawidłowej odpowiedzi na adres e-mail: zyraffa@zyraffa.pl.

Odpowiedź należy przesłać z adresu mailowego podanego podczas rejestracji do serwisu.

Przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i warunków konkursu umieszczonych na stronach serwisu.

Spośród poprawnych odpowiedzi przesłanych na ww adres e-mail do dn. 3 czerwca do godz. 24.00 Wydawca wybierze 15 i ich autorzy zostaną nagrodzeni.

Nagrodami są:

  • 5 x gra planszowa DUCH firmy Granna
  • 5 x gra PC Disney Edukacja: Magic English
  • 3 x poduszki marki Nino&Ideas
  • v2 x worki na piżamkę Nino&ideas

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana w serwisie www.zyraffa.pl. Na stronie internetowej zostaną podane tylko NICKI uczestników konkursu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez użytkownika odpowiedzi z przyczyn niezależnych od Wydawcy, np. ze wzgl. na chwilowe usterki serwera.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przesłanie przez zwycięzców danych osobowych pozwalających Wydawcy przekazać nagrodę.

Akceptacja Regulaminu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w Konkursie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawcę dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.zyraffa.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

Wydawcy przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.